اعتماد به نفس

اعتماد به نفس - اعتماد - نفس
اعتماد
مسئول سایت

اعتماد به نفس یعنی چی

اعتماد به نفس یعنی اینکه انسان خودش را عمیقا ارزشمند و توانمند بداند یعنی یک نفر به توان و توانمندی های خودش

بیشتر بدانید