ترس

شهامت - ترس - جنگ
ترس
منصور حیدرزاده

شهامت چیست؟

جنگ عظیمی بین دو کشور در گرفته بود. سالها از شروع جنگ می گذشت و جنگ کماکان سربازان خسته شده بودند فرمانده

بیشتر بدانید