ثروتمند

پدر ثروتمند پدر فقیر
ثروتمند
منصور حیدرزاده

پدر ثروتمند پدر فقیر

پول یکی از اشکال قدرت است؛ اما آموزش آن مهم‌تر است. پول می‌آید و می‌رود اما اگر بدانی پول چه کار می‌کند،

بیشتر بدانید