کارآفرین

ویژگی کارآفرینان موفق
کارآفرین
منصور حیدرزاده

5 ویژگی کارآفرینان موفق

آیا ویژگی های خاصی وجود دارد که همه کارآفرینان موفق در آن مشترک هستند؟ کارآفرینان از ویژگیهای بسیار مشابهی برخوردار هستند که

بیشتر بدانید

کارآفرین
کارآفرین
منصور حیدرزاده

10 ویژگی یک کارآفرین

چند بار با خود گفته اید موفقیت همیشه آسان است؟ کارآفرینان با روند و موفقیت هایشان شناخته می شوند ، اما به

بیشتر بدانید